دسته بندی افعال


دسته بندی افعال

 (Verbs Classification) :
فعل ها به دو دسته عمده تقسيم مي شوند:

افعال کمکي (Helping Verbs)

افعال اصلي ( Main Verbs)

افعال کمکي :  فرض کنيد يک نفر وارد اتاق شما شده و مي گويد:
I can.

People must.

The Earth will.

آيا شما چيزي متوجه شديد؟ آيا اين شخص توانست با شما ارتباط خوبي برقرار کند؟ قطعا خير. دليلش اين است که اين افعال افعال کمکي هستند و به خودي خود معنايي ندارند. اين افعال در ساختار يک جمله نقش مهمي را ايفا مي کنند ولي خود به تنهايي چيزي را به ما نمي رسانند.

معمولا افعال کمکي همراه با افعال اصلي به کار مي روند و به افعال اصلي کمک مي کنند. بنا بر اين جملاتي که در مثال بالا مشاهده کرديد همگي ناقص هستند و براي کامل شدن به يک فعل کمکي نياز دارند. در کل تقريبا حدود 15 فعل کمکي در زبان انگليسي وجود دارد.

افعال اصلي :

حال فرض کنيد که همان شخص مجددا وارد اتاق شما شده و بگويد:
I teach.

People eat.

The Earth rotate.

آيا اين بار چيزي متوجه شديد؟ آيا اين شخص توانست با شما به خوبي ارتباط برقرار کند ؟ احتمالا بلي ولي نه زياد . دليلش اين است که اين افعال , افعال اصلي بوده و به تنهايي معنا و مفهومي را مي رسانند. البته که هزاران فعل اصلي داريم .

در زير مثالهايي از جملات را مشاهده مي کنيد. توجه داشته باشيد که همه جملات داراي فعل اصلي هستند ، اما برخي از آنها فعل کمکي نيز دارند.
 
 
  Helping verb  Main verb 
 John  likes coffee. 
 You   lied to me. 
 They   are happy. 
 The children  are playing.  
 We must  go now. 
 I do not want any. 
 پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید