جای دو مفعول در جمله/مفعول با واسطه و مفعول بی واسطه


جای دو مفعول در جمله/مفعول با واسطه و مفعول بی واسطه

جای دو مغعول در جمله

*اگر جمله ای دارای دو مفعول باشد،چنانچه مفعول شخصی بعد ازمفعول شئ بکار رود باید قبل از مفعول شخص از حروف فعل جمله که اکثر (for-to) می باشد استفاده گردد. ولی اگر مفعول شخصی (ضمیر مفعولی)مستقیما بعد از فعل بکار رود.کاربرد حرف اضافه های فوق قبل از آنها غلط است .مثال:

من کتابم را به او دادم. I gave my book to him.                                                                                                          

I gave him my book.                                                                                                                                            

من برای همسرم یک پیراهن نو خریدم. I bought a new dress for my wife.                                                               

                                                                                         I bought my wife a new dress.                  

من هفته ی گذشته نامه ای برای او نوشتم.                        I wrote a letter to him last week.                                  

I wrote him a letter last week.                                                                                                                              

توجه:فعل  explainاز قواعد فوق مستثنی بوده یعنی در هر دو حالت قبل از ضمیر مفعولی از to   حرف اضافه استفاده می گردد.مثال:

من مشکل خود را برای او توضیح دادم. I explained my difficulty to him.                                                                 

                                                                                               I explained to him my difficulty.     

مفعول با واسطه و مفعول بی واسطه Direct and Indirect Object                                                                               

*مفعول با واسطه مفعولی  است که بوسیله یک حرف اضافه در زبان فارسی معنی فارسی معنی آن کامل می شود. در حالیکه مفعول بی واسطه مفعولی است که احتیاجی به حروف اضافه نداشته و علامت آن درزبان فارسی (را) می باشد.مثال:

من او را دیدم.          I saw him.                                                                                                                                    

من کتابم را به او دادم. I gave him the book.                                                                                                      

همانطوریکه در دو جمله ی فوق می بینیم.کلمه  himهم نقش مفعول با واسطه و هم نقش مفعول بی واسطه را بازی کرده است.در جمله ی اول مفعول بی واسطه است زیرا در ترجمه آن حرف (را) موجود بوده ولی در جمله ی دوم مفعول با واسطه می باشد زیرا از حرف اضافه (به)استفاده گردیده است.

 اکثر مغعول های بی واسطه همان مفعول های شئی هستند.
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید