تعریف افعال


فعل (verb)

فعل چیست:

فعل مهم ترین بخش در زبان انگلیسی می باشد، حتی کوتاه ترین جملات دارای فعل هستند. شما می توانید یک جمله یک کلمه ای به کمک فعل بسازید مثل : stop ! 

 برخی از افعال انجام کاری را می رسانند که به آنها Action Word می گوییم مانند : run ، fight و work

برخی دیگر چنین نیستند و معمولا وضعیت و یا وجود چیزی را می رسانند که به آنها State Word می گوییم مانند : belong ، seem ،exist ،be

یک فعل همیشه دارای فاعل است (کننده ی کار) مثال :

 John speaks English

 در اینجا John فاعل ( subject) و speaks فعل می باشد. بنابراین می توانیم بگوییم که افعال کلماتی هستند که به ما می گوید فاعل چه می کند و یا چه هست :

 Action : Ronaldo plays football

 State : Owen seems kind

 نکته ای که در مورد فعل ها وجود دارد این است که افعال بر خلاف دیگر کلمات ( صفات , قید ها, حروف اضافه و ... ) شکل های مختلفی دارند اگرچه اسم ها نیز دارای دو نوع مفرد و جمع ( همراه با s) می باشند. مثلا فعل to work (کار کردن) دارای 5 شکل است:

 To work , work , worked , works , working
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید