کاربرد used to


.Dave used to work in a factory. Now he works in a supermarket

دیو در یک کارخانه کار می کرد. حالا در یک فروشگاه کار می کند. جمله «Dave used to work in a factory) به این معنی است که او در گذشته در یک کارخانه کار می کرده است، اما حالا دیگر در آنجا کار نمی کند..When I was a child, I used to like chocolate
وقتی که بچه بودم، شکلات خیلی دوست داشتم.

.I used to read a lot of books, but I don't read much
من خیلی کتاب می خواندم، اما این روزها زیاد مطالعه نمی کنم.

.Liz has short hair now, but it used to be very long
ليز الان موهای کوتاهی دارد، اما قبلا موهایش خیلی بلند بود.

.They used to live on the same block as us, so we used to see them often. But we don't see them very often these days
آنها در همان ساختمانی زندگی می کردند که ما بودیم. بنابراین اغلب آنها را می دیدیم. اما این روز را زیاد نمی بینیم.

.Amy used to have a piano, but she sold it when she moved
امی یک پیانو داشت، اما وقتی که نقل مکان کرد آن را فروخت.


از used to do برای بیان اعمالی استفاده می کنیم که در گذشته (به طور منظم انجام می داده ایم ولی حال حاضر دیگر آنها را انجام نمی دهیم . از used to همچنین برای بیان موضوعی که در گذشته حقیقت داشته است ولی امروز دیگر درست نیست استفاده می کنیم:

.This building is now a furniture store. It used to be a movie theater
این ساختمان الان انبار اسباب و وسایل است. اینجا قبلا سالن تئاتر بود.

.I started drinking coffee recently. I never used to like it before
اخیر شروع به نوشیدن قهوه کردم. هرگز آن را قبلا دوست نداشتم.

Nicole used to have very long hair when she was a child.
نیکول وقتی که بچه بود، موهای خیلی بلندی داشت.

از used to فقط برای زمان گذشته استفاده می شود (مثلا نمی توانید بگویید I use to do)

 به مثال زیر توجه کنید و زمان گذشته و حال را با هم مقایسه کنید:
زمان گذشته 
.We used to live. There used to be.He used to travel
وجود داشت.ما زندگی می کردیم.او سفر می کرد.

زمان حال ساده 
.There is.We live.He travels
وجود دارد.ما زندگی می کنیم. او سفر می کند.

.We used to live in a small town, but now we live in Chicago
ما در شهر کوچکی زندگی می کردیم، اما حالا در شیکاگو زندگی می کنیم.

.There used to be four movie theaters in town. Now there is only one
چهار سالن تئاتر در شهر وجود داشت. اما حالا فقط یکی وجود دارد.


شکل سئوالی: ?....Did you use to
?Did you use to eat a lot of candy when you were a child
آیا وقتی بچه بودی آب نبات زیاد می خوردی؟

?Where did you use to live before you came here
قبل از این که به اینجا بیایی کجا زندگی می کردی؟

شكل منفی: Didn't use to 
من او را دوست نداشتم.
.I didn't use to like him. When I was a child, I didn't use to like potato


اکنون I used to do را با فعل I was doing مقایسه کنید:
.I used to watch TV a lot. =I watched TV regularly in the past, but I no longer do this
من زیاد تلویزیون تماشا می کردم. (در گذشته تلویزیون زیاد تماشا می کردم، اما حالا دیگر این کار را نمی کنم.

.I was watching TV when the phone rang. = I was in the middle of watching TV
وقتی که تلفن زنگ زد من داشتم تلویزیون تماشا می کردم. (در حال تماشای تلویزیون بودم که تلفن زنگ زد.)

توجه داشته باشید که I used to do و  I am used to doing مفاهیم کاملا متفاوتی دارند. مراقب باشید که آنها را با یکدیگر اشتباه نکنید:

I used to live alone. = I lived alone in the past, but I no longer live alone
من تنها زندگی می کردم. = در گذشته تنها زندگی می کردم، اما دیگر تنها زندگی نمی کنم.

I am used to living alone. = I live alone, and I don't find it strange or new because I've been living alone for some time
من عادت دارم که تنها زندگی کنم. = من تنها زندگی می کنم، و این موضوعی عجیب یا تازه نیست، چون مدت هاست که تنها زندگی کرده ام.


به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->