کاربردهای Go


 جدول زیر 6 روش برای استفاده از فعل پرکاربرد  Go   را شرح میدهد :

 

 Go 

 Home-downtown-shopping-swimming-dancing-sailing-fishing

 I want to go home.

 Go to

 class-work-college-prison-jail-bed-Washington-Paris-Iran

 they're gonna go to Iran.

 Go to a

party-conference-seminar-concert 

 Roya wants to go to a concert.

Go to the 

 doctor-specialist-dentist-supermarket-airport

 She needs to go the doctor.

 Go on

 a trip-a vacation- a cruise 

 My parents wants to go on a trip

Go for 

 a swim-a walk- a drive

 Go for a walk.به اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

مشاوره رایگان مشاوره رایگان