فرق have و have got


have  و have got به معنای «داشتن» یا «مالک بودن» است.

 

have و have got هر دو به یک معنی هستند:

I have blue eyes. Or I've got blue eyes.

من چشم های آبی دارم.


The house has six bedrooms. Or the house has got six bedrooms.

آن خانه شش اتاق خواب دارد.


Li Jing isn't feeling well. She has a headache. or She's got a headache.

لی جینگ احساس خوبی ندارد. او سردرد دارد.


They have a horse, three dogs, and six cats. or They've got a horse...

آنها یک اسب، سه سگ، و شش گربه دارند.

 

 

شكل منفی

I don't have / I haven't got, etc.

 

 

I have a bike, but I don't have a car. or I've got a bike, but I haven't got a car. 

من یک دوچرخه دارم، اما اتومبیل ندارم.


Mr. and Mrs. Harris don't have any children. or ... haven't got any children.

خانم و آقای هریس بچه ندارند.

 

It's a nice house, but it doesn't have a garage. or ... it hasn't got a garage.

آن خانه قشنگ است، اما گاراژ ندارد.

 

Mariko doesn't have a job. or: Mariko hasn't got a job.

ماریکو شغلی ندارد.

 

 

روش سئوالی کردن جملات به این ترتیب است: شکل سئوالی

 

? Do you have . . . / Have you got . . . ? ,

 

 

Do you have a camera? or Have you got a camera?

آیا تو دوربین داری؟

 

Does Anne have a car? or Has Anne got a car?

آیا آنا اتومبیل دارد؟

 

What kind of car does she have? or What kind of car has she got?

او چه نوع اتومبیلی دارد؟

 

What do you have in your bag? or What have you got in your bag?

تو در کیف خود چه داری؟

 

پاسخ های کوتاه:


"Do you have a camera?” “Yes, I do." / "No, I don't." or "Have you got a camera?” “Yes, I have.” / “No, I haven't”

آیا تو دوربین داری؟ بله، دارم. ، نه، ندارم.


"Does Anne have a car?” “Yes, she does.” / “No, she doesn't." or "Has Anne got a car?” “Yes, she has." / "No, she hasn't."

آیا آنا اتومبیل دارد؟ بله، دارد/ نه، ندارد.

 

 

چند مثال دیگر:

We have a new car. or we've got a new car.

ما یک اتومبیل نو داریم.

 

Nancy has two sisters. or Nancy has got two sisters.

نانسی دو خواهر دارد.

 

have يا have got برای بیماری، درد و غیره نیز به کار می رود:

 

I have a headache. or I've got a headache.

من سردرد دارم.

 

Do you have any money? I don't have any money. Have you got any money? I haven't got any money.

آیا تو پول داری؟ من هیچ پولی ندارم.


Does she have a car? She doesn't have a car. Has she got a car? She hasn't got a car.

آیا او اتومبیل دارد؟ او اتومبیل ندارد.

 

 

وقتی که have به معنی (مالک بودن به کار می رود نمی توان آن را به شکل استمراری ( is having / are having و غیره) در آورد:

 

  .I've got a headache.    I have a headache 

 من سردرد دارم.  


 

برای زمان گذشته have و have got کلمه had را به کار می بریم:

 

Ann had long blond hair when she was a child.

آنا وقتی که بچه بود موهای بور بلندی داشت.

 

برای سوالی یا منفی کردن جملات گذشته از استفاده می کنیم: 

Didn't / did

 

Did they have a car when they were living in Miami?

آیا آنها وقتی که در میامی زندگی می کردند اتومبیل داشتند؟

 

I didn't have a watch, so I didn't know the time.

من ساعت نداشتم، بنابراین زمان را نمی دانستم.

 

Have (نه have got) در موارد زیر نیز به کار می رود

have a good time

have breakfast

have trouble

 

To have       / dinner / a cup of coffee 

صبحانه / شام/ یک فنجان قهوه خوردن 

 

To have      a party/ a safe trip / a good flight

مهمانی / سفر ایمن | پرواز خوب داشتن 

 

To have       an accident/ an experience/ a dream.

حادثه / تجربه / رؤیا داشتن

 

To have      a look (at something)

 نگاهی به چیزی انداختن

 

To have       a baby ( = give birth to a baby)

 زاییدن بچه

 

To have      difficulty  breakfast / trouble/ fun/ a nice time.

اوقات دشوار/ پردردسر / سرگرم کننده / خوش داشتن

 

Good-by! I hope you have a nice time.

خداحافظ! امیدوارم اوقات خوشی داشته باشی.

 

Jennifer had a baby recently.

جنیفر اخیرا بچه دار شده است.

 

وقتی have به یکی از معانی ذکر شده در بالا به کار رود می توان آن را به شکل استمراری به کار برد.


I got a postcard from Michael this morning. He's on vacation. He says he's.

 

من امروز صبح از طرف میشل یک کارت پستال دریافت کردم. او در تعطیلات است. او می گوید که اوقات خوشی دارد.

 

 در جملات سئوالی و منفی از did / does do استفاده می کنیم:

 

.I don't usually have a big breakfast 

 من معمولا زیاد صبحانه نمی خورم.

 

 ?What time does Ann have lunch

آنا چه زمانی ناهار می خورد؟

 

Did you have any trouble finding a place to live?

آیا شما در مورد یافتن جا برای زندگی مشکل داشتید؟


به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->