طرز ساخت زمان حال استمراری در زبان انگلیسی


حال استمراری

طرز ساخت زمان حال استمراری:

ing + فعل +are am is+فاعل


.We're running

ما داریم می دویم.


.I'm eating

من دارم غذا میخورم.


.She's eating

او دارد غذا می خورد.


.It's raining

دارد باران می بارد.


.They're running

آنها دارند می دوند.


.She isn't reading

او در حال مطالعه نیست.


.The sun isn't shining

خورشید نمی تابد.


.They aren't walking

آنها در حال قدم زدن نیستند.


به شکل منفی زمان حال استمراری توجه کنید:


.I'm working. I'm not watching TV

من دارم کار می کنم. در حال تماشای تلویزیون نیستم.


.Chris is taking a bath

کریس در حال دوش گرفتن است. 


.She isn't eating. Or she's not eating

او در حال غذا خوردن نیست.


.The phone is ringing

تلفن دارد زنگ می زند.


.We're having dinner

ما داریم شام می خوریم.


.You're not listening to me. Or you aren't listening to me

تو در حال گوش کردن به من نیستی.


.The children are doing their homework

بچه ها در حال انجام تکالیف خود هستند..


زمان حال استمراری برای بیان اعمالی به کار می رود که هم اکنون در حال انجام هستند۔ 


.I'm working

من دارم کار می کنم.


.She's wearing a hat

او دارد کلاهش را بر سر می گذارد.


.They're playing football

آنها دارند فوتبال بازی می کنند. 


 .I'm not watching television

من در حال تماشای تلویزیون نیستم.


.Please be quiet. I'm working.  I'm working now

لطفا ساکت باشید. من دارم کار می کنم.


.Look at Michiko! She's wearing her new hat. = she is wearing it now

میچیکو را نگاه کن! دارد کلاه نو خود را سرش می گذارد.


.The weather is nice. It's not raining

هوا صاف است. باران نمی بارد.


“.Where are the children?” “They're playing in the park”

بچه ها کجا هستند؟» «دارند توی پارک بازی می کنند.)


?On the phone) We're having dinner now. Can you call back later

(پشت تلفن) ما الان داریم شام می خوریم. آیا ممکن است بعدا تلفن کنی؟


.You can turn off the television. I'm not watching it

می توانی تلویزیون را خاموش کنی. من آن را تماشا نمی کنم.به املای کلمه در موقع اضافه شدن ing توجه کنید:


Swim → swimming

Dance→ dancing 

Write → Writing

Sit → sitting

Come → coming

Run → running 

Lie → lyingبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->