سؤالي am is are


سؤالي (فعل to be)

Am / is / are


".How old is Joe?" "He's 24." "How are your parents?" "They're fine"

جو چند ساله است؟» «او ۲۴ سال دارد. حال پدر و مادرتان چطور است؟» «خوب هستند..)?What's your name

اسم تو چیه؟


سؤالى QuestionWhere's = where is

What's=what is

Who's = who is

How's = how is 


?Where's Sarah

?What's the temperature? Are you married

سارا کجاست؟ دمای (هوا) چقدر است؟ آن مرد کیست؟ متاهل هستید؟


No, I ' m single

 نه، مجردم.


?How old are you

چند سال داری؟


?Who's that man? How's your father? Where is the bus stop 

.At the end of the block

?Are you a student

آن مرد کیست؟ حال پدرتان چطور است؟ ایستگاه اتوبوس کجاست؟ در انتهای آن ساختمان.


.Who is the man in this photograph? That's my brother

توی این عکس این مرد کیست؟» برادرم است.


".Am I late?” “No, you're on time”

دیر کردم؟» «نه، به موقع آمدید.)


.That's my seat

آن جای من است.


No, it isn't

".Is your mother at home?" "No, she's out"

نه، این طور نیست..

مادر تان در خانه است؟» «نه، او بیرون است.)


|

".Are your parents at home?" "No, they're out"

والدین شما در خانه هستند؟» نه، آنها بیرون هستند.)


".Is it cold in your room?" "Yes, a little"

اتاق شما سرد است؟» «بله، یک کم.)


?Your shoes are nice. Are they new

کفش های شما قشنگ اند. آیا نو هستند؟»


".Are you tired?" "Yes, I am”

«آیا خسته ای؟» «بله، همین طور است.»


 “.Are you hungry?” “No, I'm not, but I'm thirsty"

«آیا گرسنه ای؟» «نه، این طور نیست، اما تشنه ام.)


برای سئوالی کردن جملاتی که دارای فعل to be (یعنی Is, are, am) هستند کافی است فعل   am /is / are را به اول جمله بیاورید:?Are your shoes new

.Are they new


کفش های شما قشنگ اند. آیا نو هستند؟»".Is your friend Japanese?" Yes, he is”

دوست تو ژاپنی است؟» «بله همین طور است.»


".Are these your keys?" "Yes, they are"

«این ها کلیدهای شما هستند؟» «بله، همین طور است.)“.That's my seat.” “No, it isn't"

«آنجا جای من است.» «نه، این طور نیست.» 


نحوه سئوالی کردن با  Where / what / who / how / why.Where is your mother? Is she at home? Where are you from?” “Canada"

.What color is your car?”? “It's red"

مادر تان کجاست؟ توی خانه است؟ شما اهل کجا هستید؟» «کانادا) ماشین شما چه رنگی است؟» «قرمز)به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->