زمان حال کامل استمراری


زمان حال کامل استمراری

I have been doing


به مثال زیر توجه کنید: 

.Is it raining? No, but the ground is wet. It has been raining

آیا الان باران می آید؟ نه، اما زمین خیس است.باران می آمده است. 


ساختار زمان حال کامل استمراری:


ing + قسمت اول فعل +have / has been + فاعل


حال کامل استمراری را برای بیان عملی به کار می بریم که اخیرا با لحظاتی پیش به پایان رسیده است. مثال:

.(You're out of breath. Have you been running? (you're out of breath now

به نفس نفس افتادی. آیا در حال دویدن بوده ای؟


(Paul is very tired. He's been working very hard. (he's tired now

پاول خیلی خسته است. به شدت در حال کار کردن بود.


?Why are your clothes so dirty? What have you been doing

چرا لباسهایت این قدر کثیف است؟ داشتی چکار می کردی؟


.I've been talking to Carol about the problem and she agrees with me

داشتم با کارول راجع به مشکل صحبت می کردم و او با من موافق است.


همچنین برای اعمالی که در گذشته شروع شده اند و اکنون نیز ادامه دارند از حال کامل استمراری استفاده می کنیم 

(به ویژه با how long, since , for):


.It is raining now. It began raining two hours ago and it is still raining

الان دارد باران می بارد. باران دو ساعت پیش شروع شد و هنوز دارد می بارد.


?How long has it been raining

چه مدت است که دارد باران می بارد؟


.has been raining for two hours

دو ساعت است که دارد باران می بارد.


(How long have you been learning English? (you're still learning English

چه مدت است که دارید زبان انگلیسی می آموزید؟ (هنوز هم در حال آموختن آن هستید.)


.Tim is still watching television. He's been watching television all day

تیم هنوز دارد تلویزیون تماشا می کند. او همه روز را در حال تماشای تلویزیون بوده است.


.Where have you been? I've been looking for you for the last half hour

کجا بودی؟ من نیم ساعت است که چشم به راه شما هستم.


.George hasn't been feeling well recently

جورج اخيرا حال چندان خوبی نداشته است.


حال کامل استمراری را برای اعمالی که در یک دوره زمانی معین تکرار می شود به کار می بریم:


.Debbie is a very good tennis player. She's been playing since she was eight

دبی یک بازیکن خوب تنیس است. او از موقعی که هشت ساله بود بازی می کرده است.


.Every morning they meet in the same cafe. They've been going there for year

آنها هر روز صبح در همان کافه همدیگر را ملاقات می کنند. آنها سالهاست که به آنجا می روند.به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->