زمان حال استمراری سوالی


حال استمراری (سؤالی)

?Are you doing


به جملات زیر توجه کنید:


".Are you feeling OK?” “Yes, I'm fine, thanks”

حالت خوب است؟ بله، خوبم، متشکرم.


".Is it raining?!" "Yes, take an umbrella”

باران می بارد؟» «بله، با خودت چتر بردار.)


.Why are you wearing a coat? It's not cold

چرا کت پوشیده ای؟ هوا سرد نیست.


“.What's Luis doing?” “He's reading the newspaper"

«لوئیز دارد چکار می کند؟» «او دارد روزنامه می خواند.


“.What are the children doing?” “They're watching television'

بچه ها دارند چکار می کنند؟» «آنها دارند تلویزیون تماشا می کنند.


?Look, there's Hannah! Where's she going

نگاه کن، هانا آنجاست! او دارد کجا می رود؟ 


?Who are you waiting for? Are you waiting for Sue

منتظر چه کسی هستی؟ آیا منتظر سو هستی؟


پاسخ های کوتاه زمان حال استمراری


".Are you going now?" "Yes, I am"

آیا شما الان دارید می روید؟» «بله، همین طور است.


".Is Ali working today?" "Yes, he is”

« آیا علی امروز دارد کار می کند؟» «بله، همین طور است.".Is it raining?" "No, it isn't”

دارد باران می بارد؟» «نه این طور نیست.


".Are your friends staying at a hotel?” “No, they aren't. They're staying with me"

« آیا دوستان شما در هتل اقامت دارند؟» «نه، این طور نیست. آنها پیش من هستند.»زمان حال استمراری برای بیان عملی به کار می رود که در همین لحظه در حال انجام شدن است، اما هنوز تمام نشده است:


!I'm tired. I'm going to bed now. Good night

من خسته ام. الان دارم می روم بخوابم. شب به خیر!


.She is driving to work

او در حال رانندگی به سمت محل کارش است.اما لزومی ندارد که این عمل دقیقا در همان لحظه ای که از آن حرف می زنیم انجام بگیرد. مثلا 

.Ali- I'm reading an interesting book at the moment

من در حال حاضر دارم کتاب جالبی می خوانم. (در این ایام، نه لزوما همین الان)


.I'll lend it to you when I've finished it

وقتی که کتاب را تمام کردم آن را به تو قرض می دهم.


علی در لحظه ادای جمله در حال خواندن آن کتاب نیست. خواندن کتاب را شروع کرده است ولی هنوز آن را تمام نکرده است. و احتمالا آن را در روزهای آینده تمام خواهد کرد.


چند مثال دیگر:

.some friends of mine are building their own house

چند تا از دوستان من دارند خانه شان را خودشان می سازند.


: زمان حال استمراری همچنین برای بیان اعمالی بکار می رود که امروز، این هفته، یا این فصل در انجام آن هستیم.


.You're working hard today. Yes, I have a lot to do

امروز خیلی سخت مشغول کار هستی. بله، کارهای زیادی دارم که باید انجام بدهم.


.Is Sarah working this week? No, she's on vacation

آیا سارا این هفته کار می کند؟ نه، او در تعطیلات است.


از زمان حال استمراری برای بیان تغییر و تحولاتی که در زمان حال و نزدیک به زمان حال رخ می دهد نیز استفاده می کنیم: 


 .The population of the World is rising very fast

جمعیت جهان به سرعت در حال افزایش است.


?is your English getting better

آیا زبان انگلیسی شما در حال پیشرفت است؟به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->