زمان گذشته کامل استمراری


زمان گذشته كامل استمراري: براي بيان استمرار كارهايي است كه در زمان گذشته انجام شده و طول زمان را هم بیان میکند.

…+ ing +فعل  + had been + فاعل

I had been working for two hours before he came. 

Had you been working for two hours before he came? 

 
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید