زمان گذشته کامل


زمان گذشته كامل: براي بيان كارهايي است كه در زمان گذشته قبل از كار ديگري انجام شده و معمولا با یک زمان گذشته ساده همراه است .
...+had + P.P +فاعل 
 .They had left the station when I went there
?Had they left the station when you went there 
.Yes, they hadپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید