زمان گذشته ساده


زمان گذشته ساده: براي بيان كارهايي است كه قبلا انجام شده و تمام شده و در اينجا زمان انجام كار مهم تر است

فاعل+ زمان گذشته فعل+ قید زمان گذشته 

.We worked hard yesterday

.Did you work hard yesterday

.She went to Tehran last week
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید