زمان حال کامل استمراری


زمان حال كامل استمراري: براي بيان كارهايي است كه از قبل شروع شده و هنوز تمام نشده است . 

ing+فعل+ have/has+been + فاعل
.It has been raining since this morning
.I have been working here since last week
?Have you been working here since last week 
 پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید