زمان حال کامل


زمان حال كامل: براي بيان كارهايي است كه قبلا انجام شده و اثر آنها مهم تر از زمان انجام آنها است .

Have/has +p.p+…+فاعل

؟Have you eaten your lunch

.Yes, I have. No, I have not

.She hasn't left home yet

علائم شناسایی زمان حال کامل   

yet, just, since, for, recently, lately, times
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید