زمان حال ساده


زمان حال ساده:براي بيان كارهايي است كه بطور تكراري انجام مي شود .
.... +حالت ساده فعل +فاعل

.I go to school every day
.She watches TV every night
.Yes, she does. No, she does notپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید