زمان حال استمراری


زمان حال استمراري: براي بيان كارهايي است كه همين حالا دارد انجام مي شود . 

ing+فعلAm/is/are++فاعل

.He is going home
. I am doing my homework
.They are washing their carپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید