زمان آینده کامل استمراری


زمان آينده كامل استمراري: براي بيان كارهايي است كه درزمان مشخصي در آينده قرار است كامل شود . 

...+ing+ فعل+ will have been + فاعل 
 
.By the time we get home, I will have been driving for three hours
.By the end of this week, we will have been working here for six monthsپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید