زمان آینده کامل


زمان آينده كامل: براي بيان كارهايي است كه قرار است درزمان آينده قبل از كار ديگري انجام شود .

will have+p.p+فاعل 

.They will have written the letters before tomorrow 

?Will they have written the letters before tomorrow
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید