زمان آینده استمراری


زمان آينده استمراري: براي بيان كارهايي است كه قرار است در آينده انجام شود و از زمان دقيق انجام آن در اینده اطلاع نداریم.

ing +فعل+will be + فاعل 

.We will be sitting for exam tomorrow at this time

.I will be driving to Tehran tomorrow at this time
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید