حروف ندا (Interjections)


حروف ندا کلماتی هستند که به یک جمله برای انتقال عواطف یا احساساتی مانند تعجب ، انزجار ، شادی ، هیجان یا اشتیاق اضافه می شوند. جملات زیر را در نظر بگیرید :

.No, go away
(در این جمله NO حرف نداست )

.Indeed, I intend to leave as soon as possible
(در این جمله Indeed حرف نداست)

حرف ندا  از لحاظ دستوری به هیچ بخش دیگری از جمله مربوط نمی شود.

انواع حروف ندا در انگلیسی

حروف ندا در اثر بروز احساسات و هیجانات ناشی از تعجب، وحشت، خوشحالی،تأسف، مخالفت، تحسین و تنفر به کار میروند و بایستی بعد از این اصوات همیشه علامت exclamation mark(!) گذاشته شود.

:در مواقع تعجب
Indeed!
Oh!
Really!
Good heavens!

:در مواقع افسوس
Ah!
What a pity!
Oh dear!
Alas!

:در تردید و شک
Well!
Hum!

:در ابراز مخالفت
Impossible!
Nonsense!
It can’t be so!

:در شادی
Hurrah!
Splendid!
Good!
:در تحسین
Bravo!
Wonderful!
Well done!

:در ملاقات
Hello!

:در مواقع کمک
Help!

مثال های روزمره در جملات ندایی:

Oh! What a bad mistake I made.
.آه،چه اشتباه بدی کردم

Ah! Is the child dead?
آه.بچه مرده است؟

Well! What else?
خوب! دیگر چه؟

Alas! The poor dog is dead.
.افسوس! سگ بیچاره مرده است

Hum! Let me see.
.هوم.بگذار ببینم

Hush! The baby is asleep.
.هیش..بچه خوابیده است.

Hurrah! We have won the match.
.هورا.مسابقه را بردیم.

Bravo! well hit.
.آفرین. ضربه خوبی بود

Hello! You again.
سلام.باز هم شما؟

Oh! God.
اوه خدا

Dear me!
!وای بر من

Oh dear!
.ای داد

Well done!
.آفرین

Great!
!عالی

What!!
(چه!(با تعجب

What a pity!
حیف! افسوس

Then and there!
به موقع و به جا

حروف ندا بر چند قسم هستند که در زیر به بررسی آنها می پردازیم :

صفتهایی که به عنوان حرف ندا استفاده می شوند:

Nice! You got a Monster Kill in your first game!

Sweet! I got a PS4 for my birthday!

Good! Now we can move on to the next lesson.

لغاتی که با رنگ قرمز نوشته شده اند فقط تعداد اندکی از صفات هستند که در نقش حرف ندا ظاهر شدند.

اسمها و یا عبارتهای اسمی در نقش حرف ندا:

Congratulations, you won the match.

Hello! How are you?

Holy cow! I forgot my keys!

لغاتی که با رنگ قرمز نوشته شده اند فقط تعداد اندکی از اسامی هستند که در نقش حرف ندا ظاهر شدند.

:جمله واره های کوتاه در نقش حرف ندا

Shawie is our chemistry teacher. Oh, the horror!

 

 

برخی صداها در نقش حرف ندا:

Ugh! I’m never doing that again!

Whew! That was really close!

Uh-oh! Dude, I think we’re in serious trouble.

علامت گذاری یا نقطه گذاری حروف ندا (Punctuation)

آز انجایی که حروف ندا انواع مختلفی از احساسات را منتقل میکنند، نشانه گذاری آنها هم روشهای متنوعی دارد:

علامت تعجب

علامت تعجب رایج ترین علامت استفاده شده برای حروف نداست، مشخصا برای احساسات قوی همچون تعجب، هیجان و عصبانیت استفاده می شود.

Examples:

I just replaced your sugar with salt. Bazinga!

Hooray! I got the job!

Hey! Stop messing with me!

Ouch! That must’ve hurt really bad!

Oh! They’re here!

Boo-yah! This is the bomb!

Are you still going to eat that? Yuck!

Yahoo! I got my Christmas bonus!

Eek! There’s a flying cockroach!

نقطه یا کاما

برای بیان احساسات ضعیف تر کافیست از نقطه یا کاما استفاده کنیم:

Examples:

Meh, who cares?

Ah, that feels great!

Oh well, what’s done is done.

Well, what did your mom say?

Um… I don’t think so.

Hmm, your house always smells like freshly brewed coffee.

علامت سوال

اگر قصد دارید از حروف ندا برای بیان عدم یقین و عدم اعتقاد استفاده کنید مناسبتره که از علامت سوال برای نقطه گذاری استفاده کنید:

Examples:

Huh? What did you just say?

What? You still haven’t submitted your project?

Oh, really? I never thought he’s that kind of guy.

مثالهای دیگر حروف ندا

Duh
Oh
Oops
Ha
Yikes
Whoa
Geez
Yum
Oy
Eh
Wow
Yo
Yippee
Alas
Dear
Oh
Uh-huh
Phew
Indeed
Cool
Wicked

حروف ندا و مثال در جمله

ترجمه به فارسی حروف ندا کلا  ی کار بی معنی ست درست مثل این که انگلیسیها بیان کلمه ی “جونم” که در فارسی ما برای پاسخ استفاده کنیم رو بخوان به انگلیسی برگردونند! پس به توضیحات انگلیسی بسنده میکنیم:

Yes and No

Indeed, this is not the first time the stand has collapsed.

Yes, I do intend to cover the bet.

Phew!

Phew! I am not trying that again.

Humph! I knew that last week.

Mmmm, my compliments to the chef.

Multi-word Interjections

Oh, really? I doubt that.

Holy moly! She won!

It is cold, indeed.

Real-Life Examples of Interjections

I’m sure I don’t know half the people who come to my house. Indeed, for all I hear, I shouldn’t like to. (Poet and playwright Oscar Wilde)

Yes, it’s absolutely true that anything worth doing is worth doing poorly until you can do it well. (Author Zig Ziglar)

Well, it’s 1 a.m. Better go home and spend some quality time with the kids. (Homer Simpson)

Ah! Don’t say you agree with me. When people agree with me, I always feel that I must be wrong. (Oscar Wilde)

It’s smoke, and it’s in flames now; and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. Oh, the humanity! (Radio journalist Herbert Morrison reporting on the 1937 Hindenburg disaster)

مثالهای بیشتر برای حروف ندا

Ahh, that feels wonderful.

Alas! I’m lost in the wilderness.

Bah! That was a total waste of time.

Bless you! I couldn’t have done it without you.

It’s time for me to go. Cheerio!

Congrats! You finally got your master’s degree.

Crikey! Do you ever think before you speak?

Gesundheit! Are you starting to get a cold?

Good grief! Why are you wearing shorts in the winter?

Grrr. I’m going to get back at him for that.

Humph. He probably cheated to make such good grades.

Oh dear! I don’t know what to do about this mess.

Shoot! I forgot my brother’s birthday.

Well, duh! That was a stupid thing to do!

Yowza! That is a gorgeous gown.به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->