حامد اسکندری

حروف اضافه در انگلیسی


حروف اضافه (prepositions)

یکی از  9 مورد اجزاء کلام در انگلیسی می باشد که قبل از گروه اسمی (اسم – ضمیر – جراند – عبارت اسمی ) قرار میگیرد و آن را به پارت دیگر جمله مربوط می سازد، رایج ترین حروف اضافه در زبان انگلیسی in, of, on, for, with, at, by می باشند.
به مثالهای زیر توجه کنید :

The book is on the round table. (relationship in space)

.کتاب روی میز گرد است

We will meet in November. (relationship in time)

.در ماه نوامبر همدیگر را میبینیم

I sent the information by email. (relationship of method)

.اطلاعات را با ایمیل ارسال کردم

حروف اضافه معمولا قبل از یک کلمه دیگر می آیند، اگر در انتهای جمله بیایند، اما هنوز هم ارتباط نزدیکی با دیگر کلمات دارند.

Who did you talk to?

با کی صحبت کردی؟

To whom did you talk?

با کی صحبت کردی؟

I talked to Jane.

.با جین صحبت کردم

فرم و شکل حروف اضافه

حروف اضافه شکل و فرم خاصی ندارند، اکثر حروف اضافه به صورت تنها و تک کلمه ای هستند، ولی گاها عده ی کمی از آنها دو کلمه ای یا سه کلمه ای هستند مثال :

حروف اضافه تک کلمه ای   (before, into, on)

حروف اضافه پیچیده (بیش از یک کلمه)  (according to, but for, in spite of)

وقتی در مورد گروه اسمی صحبت میکنیم و میگیم که حروف اضافه قبل از گروه اسمی قرار میگیرند منظورمان از گروه اسمی چیست؟ گروه اسمی شامل :

noun phrase (the tall man)

عبارت اسمی

noun (rice)

اسم

pronoun (them)

ضمیر

gerund (verb in -ing form: fishing)

جراند (فعل +ing)

 

 

یک قانون عالی در حرف اضافه

یک قانون خیلی ساده برای حروف اضافه انگلیسی وجود داره که برخلاف سایر قوانین هیچ استثنایی در آن دیده نمیشه و اما قانون:

 

 

بعد از حروف اضافه همیشه اسم قرار میگیرد هرگز بعد از حروف اضافه فعل واقع نمی شود.

و اما منظور ما از اسم در جمله بالا شامل موارد زیر است :

  • اسم (dog, money, love)
  • اسم خاص (name) (Bangkok, Mary)
  • ضمیر (you, him, us)
  • عبارت اسمی (my first job)
  • جراند(swimming)

پس در این مرحله یاد گرفتیم که بعد از حروف اضافه امکان نداره فعل بیاد فقط میتونه فعل+ ing باشه که اونم جرانده و اسم میشه.

سوال: چرا در جمله ی زیر بعد از حرف اضافه to فعل اومده ؟ این که امکان پذیر نیست طبق قوانینی که خودتون گفتید؟

I would like to go now.

She used to smoke.

پاسخ : در جملات بالا to حرف اضافه نیست و مربوط به فعل قبلیش میشه که infinitive هست:
would like to – used to

مثال برای حروف اضافه

The food is on the table. ( noun)

.غذا روی میز است

She lives in Japan. (proper noun)

.او در ژاپن زندگی میکند

Tara is looking for you. ( pronoun)

.تارا داره دنبالت میگرده

The letter is under your blue book. (noun group)

.نامه زیر کتاب آبیته

She isn’t used to working. (gerund)

اون به کار کردن عادت نداره

I ate before coming. (gerund)

قبل از اومدن خوردمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

مشاوره رایگان مشاوره رایگان