حال ساده منفی


ساختار حال ساده (شكل منفی):


قسمت اول فعل +don't / doesn't + فاعل.The weather is usually nice. It doesn't rain very often

هوا معمولا خوب و صاف است. اغلب باران نمی بارد.


.Jerry and Nicole don't know many people

جری و نیکول خیلی از افراد را نمی شناسند.


.I don't like my job

من کارم را دوست ندارم


.No, thanks. I don't drink coffee 

نه، متشکرم. من قهوه نمی خورم..I don't like football

من فوتبال دوست ندارم.


.He doesn't like football

 او فوتبال دوست ندارد.


.He doesn't like his job

او کارش را دوست ندارد.


.She doesn't drink coffee

او قهوه نمی خورد.


.Sometimes he's late, but it doesn't happen very often

او بعضی اوقات دیر می کند، اما این اتفاق زیاد رخ نمی دهد.


همان طور که گفتیم وقتی که فاعل جمله، سوم شخص مفرد( he, she, it ) باشد به فعل جمله S یا es اضافه می کنیم. برای منفی کردن این جمله از does استفاده می کنیم وs  یا es فعل را حذف می کنیم:.Ali drinks tea, but she doesn't drink coffee

علی چای می خورد، اما قهوه نمی خورد.

 

.You don't work very hard

شما چندان سخت کار نمی کنید.


 .I drink coffee, but I don't drink tea

من قهوه میخورم، اما چای نمی خورم.


.We don't watch television very often

ما اغلب اوقات تلویزیون تماشا نمی کنیم.به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->