حال ساده سوالی


حال ساده (سئوالی)

Do you...?


برای سئوالی کردن جملاتی که به زمان حال ساده هستند از do یا does استفاده می کنیم

Do you play the guitar?

آیا تو گیتار می نوازی؟توجه داشته باشید که:

?What do you do? = What's your job


مثال:

“What do you do?” “I work in a bank »

مشغول چه کاری هستی؟» «توی بانک کار می کنم.»


پاسخهای کوتاه : 


".Do you play cards?” “No, I don't”

آیا تو ورق بازی می کنی؟نه این طور نیست.


".Do your parents speak English?" "Yes, they do”

« آیا والدین تو انگلیسی صحبت می کنند؟» «بله، همین طور است.

.

“.Does Jack work hard?” “Yes, he does”

«آیا جک سخت کار می کند؟» «بله، همین طور است.


“.Does your sister live in Vancouver?” “No, she doesn't”

«آیا خواهر تو در ونکوور زندگی می کند؟» «نه، این طور نیست.


از زمان حال ساده برای بیان امور کلی استفاده می کنیم و اعمالی را توصیف می کنیم که همیشه یا به صورت تکراری انجام می گیرند. در این جا این موضوع که عمل مزبور در زمان ادای جمله انجام می گیرد یا نه، مهم نیست.


.Nurses take care of patients in hospitals

پرستاران در بیمارستان ها از بیماران مراقبت می کنند (یک حقیقت کلی).


.I usually leave for work at 8 A.M

من معمولا ساعت ۸ صبح برای کار از خانه خارج می شوم (یک عمل تکراری روزمره).


.The earth goes around the sun

زمین به دور خورشید می چرخد.


توجه داشته باشید که در زمان حال ساده وقتی فاعل she , he یا it باشد فعل جمله S می گیرد.


.He goes to school every day

او هر روز به مدرسه می رود.


.She drinks a cup of tea every morning

او هر روز صبح یک فنجان چای می نوشد.


.It takes me an hour to get to work

یک ساعت طول می کشد تا به سر کارم برسم.


 به محل قرارگرفتن قیود تکرار در جملات حال ساده دقت کنید (قبل از فعل اصلی): 


.Mina always looks happy

مینا همیشه شاد به نظر می رسد.


.I never drink coffee at night

من شب هرگز قهوه نمی خورم.


?What time do you usually get home after work

شما معمولا بعد از کار چه موقع به خانه می رسی؟به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->