حال ساده در انگلیسی


حال ساده

I do, I work, I like, ...


.I like coffee 

من قهوه دوست دارم.


.We read a lot

ما خیلی مطالعه می کنیم.


.He's drinking coffee

او مشغول نوشیدن قهوه است.


.They're looking at their books

آنها دارند به کتابهای خود نگاه می کنند.


.He likes coffee

او قهوه دوست دارد.


.They read a lot

آنها خیلی مطالعه می کنند.


ساختار زمان حال ساده :


(مصدر بدون to) قسمت اول فعل + فاعل


هر گاه فاعل جمله سوم، شخص مفرد ( it, she, he ) باشد فعل جمله S یا es می گیرد:


.Ali lives in Canada. Her parents live in the U.S

علی در کانادا زندگی می کند. والدین او در آمریکا زندگی می کنند.


.It rains a lot in the winter

در فصل زمستان باران زیادی می بارد.


 برای ضمایر it/ he / she از has استفاده می کنیم ولی برای ضمایر/I they/ we// you فعل have به کار می بریم..Ali has lunch at home every day

(نمی گوییم Ali haves)

علی هر روز در خانه ناهار میخورد. 


هر گاه فعل به حروف  Z /X/O/S/S/CH ختم شود es می گیرد و در بقیه حالات فقط s  میگیرد. 

همچنین هر گاه فعل به y منتهی شود لا تبدیل به ies می شود.

Do → do

Finish→ finishes

Study→ studies

 Go→ goes

Watch→ watches

Pass→ passes

Try →tries


از زمان حال ساده برای بیان اعمالی که همیشه یا بعضی اوقات انجام می گیرد استفاده می کنیم از زمان حال ساده همچنین برای بیان حقایق کلی بهره می گیریم.


.I like big cities

 من شهرهای بزرگ را دوست دارم.


.The stores open at 9 o'clock and close at 5:30

فروشگاهها در ساعت ۹ صبح باز می کنند و ساعت  5 و نیم می بندند.


.Mina works very hard. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock at night

مینا خیلی سخت کار می کند. او ساعت ۷ : ۳۰ صبح شروع می کند و ۸ شب به کارش خاتمه می دهد. 


.The earth goes around the sun

زمین به دور خورشید می چرخد.


.We do a lot of different things in our free times

ما در اوقات فراغت خود کارهای مختلف زیادی انجام می دهیم.


.It costs a lot of money to stay at luxury hotels

اقامت در هتل های لوکس، پول خیلی زیادی می خواهد.در زمان حال ساده از قیود تکرارusually , sometimes , often , never , always استفاده می شود..Sue always gets to work early

سو همیشه زود به سر کارش میرسد.

 

.I usually drive to work, but I sometimes walk

من معمولا با ماشین به سر کار می روم، اما بعضی اوقات پیاده می روم.


.Mahsa never eats breakfast

مهسا هرگز صبحانه نمی خورد.به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->