حامد اسکندری

جملات مجهول در انگلیسی


افعال مجهول (the passive voice)

💠در جملات معلوم (active)، فاعل به عامل يا کننده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم برای‌ بيان اينکه فاعل چه کاری‌ را انجام دهد استفاده می‌کنيم. به اين مثالها توجه کنيد:

The dog chased the cat. (سگ گربه را دنبال کرد)

My father built this house in 1960. (پدرم اين خانه را در سال 1960 ساخت)

💠ولی‌ جملات مجهول (passive) به ما اين اجازه را می‌دهند که کسی‌ يا چيزی‌ را که کننده يا انجام دهنده عملی‌ نيست (غير عامل) در جای‌ فاعل قرار دهيم. در واقع از افعال مجهول برای‌ بيان اينکه چه عملی‌ بر روی‌ فاعل اتفاق می‌افتد، استفاده می‌شود:

افعال مجهول

The cat was chased by the dog. (گربه توسط سگ دنبال شد)

This house was built in 1960. (اين خانه در سال 1960 ساخته شد)

هنگام استفاده از حالت مجهول، توجه داشته باشيد که در اغلب موارد اينکه چه کسی‌ يا چه چيزی‌ عمل را انجام می‌دهد نا معلوم يا بی‌اهميت است. مثلاً در جمله زير اينکه چه کسی‌ اتاق را تميز می‌کند برای‌ گوينده اهميتی‌ ندارد:

This room is cleaned every day. (اين اتاق هر روز تميز می‌شود)

ولی‌ اگر بخواهيم بيان کنيم که چه کسی‌ (يا چه چيزی‌) آن عمل را انجام داده است، در اين صورت بايد از حرف اضافه by استفاده کنيم:

افعال معلوم و مجهول

This house was built by my father.
(اين خانه توسط پدرم ساخته شد)

This picture was painted by a great painter.
(اين نقاشی‌ توسط يک نقاش بزرگ کشيده شده )

ساختار جملات مجهول

بطور کلی‌ برای‌ ساخت صيغه مجهول فعل معلوم، فعل to be را به همان زمان فعل معلوم می‌آوريم و اسم مفعول همان فعل را به آن می‌افزاييم:

معلوم: Somebody cleans this room every day.

مجهول: This room is cleaned every day.

معلوم: He bought this car last week.

مجهول: This car was bought last week.

کاربرد صحیح جملات معلوم (active) و مجهول (passive)

☑️در جملات معلوم ، فاعل به عامل يا کننده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم برای‌ بيان اينکه فاعل چه کاری‌ را انجام دهد استفاده می کنیم،به این مثال ها توجه فرمایید:

⭕️The boy kicked the ball.

(پسر بچه توپ را شوت کرد)

⭕️J. K. Rowling wrote the first Harry Potter book on an old manual typewriter.
.جی کی رولینگ” اولین کتاب هری پاتر را در ماشین تایپ قدیمی و دستی نوشت”


☑️نکته: ولی‌ جملات مجهول (passive) به ما اين اجازه را می‌دهند که کسی‌ يا چيزی‌ را که کننده يا انجام دهنده عملی‌ نيست (غير عامل) در جای‌ فاعل قرار دهيم. در واقع از افعال مجهول برای‌ بيان اينکه چه عملی‌ بر روی‌ فاعل اتفاق می‌افتد استفاده می شود،

⭕️The ball was kicked by the boy.

توپ توسط پسر بچه شوت شد: چون در دستور زبان فارسی از جمله مجهول زیاد استفاده نمیشود – بهتر است به هنگام ترجمه، جمله را بصورت معلوم ترجمه کنیم: پسر بچه توپ را شوت کرد

⭕️The first Harry Potter book was written by J. K. Rowling on an old manual typewriter.
(.اولین کتاب هری پاتر توسط “جی کی رولینگ” در ماشین تایپ قدیمی و دستی نوشته شده بود)


☑️نکته: هنگام استفاده از حالت مجهول، توجه داشته باشيد که در اغلب موارد اينکه چه کسی‌ يا چه چيزی‌ عمل را انجام می‌دهد نا معلوم يا بی‌اهميت است. مثال:👇

⭕️French and English are spoken in Canada.

(زبانهای فرانسوی و انگلیسی در کانادا صحبت میشوند: در ترجمه بهتر است بگوییم: مردم در کانادا به دو زبان انگلیسی و فرانسوی صحبت میکنند.)


☑️نکته: ولی‌ اگر بخواهيم بيان کنيم که چه کسی‌ (يا چه چيزی‌) آن عمل را انجام داده است، در اين صورت بايد از حرف اضافه by استفاده کنيم:

⭕️The radium was discovered by Marie Curie in 1898.
(رادیوم توسط مادام کوری در سال 1898 کشف شد.)

⭕️The first Aspirin was made by Dr. Felix Hoffman in 1899.
(اولین آسپرین توسط دکتر فلیکس هافمن در سال 1899ساخته شد)


☑️❗️از جملات مجهول زمانی استفاده می شود که تاکید اصلی روی action است (عملی که انجام شده یا اتفاقی که افتاده) اینکه چه کسی آن عمل را انجام داده یا اصلا مهم نیست یا از آن اطلاعی نداریم. در مثال های زیر تاکید روی حقیقت انجام شده است نه کننده ی کار(Doer).

⭕️The rubbish is taken out every day.
نمی دانیم چه کسی آشغالا رو بیرون گذاشته.یا این که چه کسی این کارو کرده مهم نیست

⭕️The Great Wall of China was built thousands of years ago.
تاکید روی عمل انجام شده است یعنی ساخته شدن دیوار چین و مهم نیست چه کسی آن را ساخته

⭕️The money has been stolen.
نمی دانیم چه کسی پول را دزدیده

⭕️My windows are cleaned once a month.
اینکه چه کسی شیشه ها رو تمیز کرده مهم نیست عمل تمیز شدن مهم است


☑️نکته: اگر فعل دارای حرف اضافه خاصی باشد، این حرف اضافه در آخر جمله قرار می گیرد. برای مثال:

The student made fun of her.
(دانشجویان اورا تمسخر کردند. (معلوم

She was made fun of (by the student.)
(او مورد تمسخر قرار گرفت. (مجهول


☑️نکته: فعل لازم قابل مجهول شدن نمی باشد زیرا فعل لازم فعلی است که احتیاج به مفعول ندارد و بدون مفعول دارای مفهوم بوده و جمله کامل است. چون در تبدیل جملات معلوم به مجهول شرط اول وجود مفعول است. بنابراین افعال لازم قابل مجهول شدن نیستند. برای مثال:

.He walks in the garden every evening
هرروز در باغ قدم می زند.


☑️نکته: بعضی از افعال هم لازم و هم متعدی هستند در این حالت فقط زمانی که متعدی هستند قابل مجهول شدن می باشند. مثال:

He ended the quarrel.
(او جر و بحث را خاتمه داد. (فعل متعدی

The quarrel was ended.
(به جر و بحث خاتمه داده شد. (مجهول


☑️نکته: اگر در جمله دو مفعول وجود داشته باشد بهتر است مفعول شخص در ابتدای جمله مجهول قرار بگیرد.

.I send a letter to him
من برای او نامه ای فرستادم. (معلوم)

.He was sent a letter
به او نامه ای فرستاده شد. (مجهول)


☑️ نکته : اگر جمله ای دارای افعال Have to – has to – had to باشد، شکل مجهول بعد از آنها فقط (اسم مفعول + be) است. برای مثال:

Mr.Tehrani has to paint the house.
.آقای تهرانی  باید منزل را نقاشی کند

The house has to be painted. (by Mr. Tehrani)
.منزل باید نقاشی شود


☑️نکته : اگر جمله ای دارای افعال ناقص must – should = may – might باشد. چنانچه زمان جمله به طریقی به گذشته اشاره کند، شکل مجهول بعد از آنها (اسم مفعول + Have been) و چنانچه غیر گذشته (حال یا آینده) باشد، شکل مجهول بعد از آنها فقط (اسم مفعول + be) است. برای مثال:

.You should have mailed the parcel yesterday. The parcel should have been mailed yesterday
بسته باید دیروز پست می شد. (یعنی نشد)


☑️نکته : اگر فاعل جمله معلوم Someone یا Somebody یا Some people باشد در فرم مجهول حذف می گردد. برای مثال:

Someone gave me a book yesterday.
.یک نفر دیروز یک کتاب به من داد


☑️نکته : اگر در جمله قید حالت یا قید تکرار وجود داشته باشد، محل آن در جمله مجهول اکثراً قبل از اسم مفعول می باشد. برای مثال:

They will look after your son carefully.
.آنها از فرزند شما با دقت مراقبت خواهند کرد


☑️نکته : در جملات مجهول فاعل یا انجام دهنده عمل اغلب ذکر نمی گردد ولی اگر ذکر شود آن را با حرف اضافه by در جمله به کار می برند. برای مثال:

Bob painted the picture.
.باب عکس را نقاشی کرد


☑️نکته : بعد از یک فعل مجهول فعل دومی که بعد از آن به کار می رود مصدر با to است. یعنی (An infinitive with to). برای مثال:

We saw them go out.
.ما دیدیم آنها بیرون رفتند

They were seen to go out.
.آنها را دیدند که بیرون رفتند
به اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

مشاوره رایگان مشاوره رایگان