حامد اسکندری

جملات شرطی در انگلیسی


جملات شرطی از دو شبه جمله تشکیل می شوند؛

شبه جمله شرط (if clause) که از احتمال صحبت می کند و شبه جمله پایه (result clause )که نتیجه را در صورت روی دادن آن اتفاق شرح می دهد.

If I’m surfing the Web, I use Google.

If I’m surfing the Web,  جمله شرط ( if clause)
I use Google  جمله پایه  (result clause)


البته در زبان انگلیسی جملات دیگری نیز وجود دارند که از نظر مفهومی شبیه به جملات شرطی هستند، آنها هم از دو شبه جمله تشکیل می شوند و از هدف، رابطه ی علت و معلولی، مقابله و… صحبت می کنند.

If it rains tomorrow, we will cancel our picnic. (Conditional)

Since it rained, we canceled the picnic. (Cause/effect)

It may rain, but that won’t affect our picnic. (Contrast)

Although it’s raining, we’re still having the picnic. (Concession)

We must have picnic so that the food isn’t wasted. (Purpose)


اما باید توجه داشته باشیم که این جملات را با جملات شرطی اشتباه نگیریم!

جملات شرطی دو نوع هستند جملات شرطی محتمل(factual conditions) و جملات شرطی غیرمحتمل (hypothetical conditions) که البته به شرطی های نوع اول، دوم و سوم هم معروف هستند. این دو نوع نه تنها از نظر ظاهر بلکه از نظر مفهوم هم کاملا با هم متفاوتند.

جملات شرطی‌ نوع صفر:

برای‌ بيان و اشاره به یک حقیقت و اصل علمی استفاده می‌شود.

فرمت بیان:

✅If +حال ساده, + حال ساده

If you mix red and blue, you get purple.
اگر آبی و قرمز را مخلوط کنید، بنفش بدست می‌آید

If you want to come, call me before 5:00.
.اگر می‌خواهی بیایی، قبل از 5 به من زنگ بزن

جملات شرطی‌ نوع اول:

همان طور که از اسمشان هم مشخص است این جملات درباره رویدادهایی صحبت می کنند که در صورت فراهم بودن شرایط حتما اتفاق می افتند برای مثال کارهایی که در طول زندگی مان برای ما به یک عادت تبدیل شده اند مثلا اگر ” اگه بارون بیاد من چترم رو می برم” هرچند هنوز باران نباریده اما اینکه درصورت باران باریدن من چترم را بردارم یک اتفاقی است که حتما روی می دهد. پس رویدادهای طبیعی را هم می توانیم جز این دسته قرار بدهیم مثلا” اگه سیب رو رها کنم به زمین برخورد می کنه”. برای ساختن این جملات درهر دو بند از شکل ساده فعل استفاده می کنیم.

✅ if+حال ساده+will/won’t+مصدر بدون to

💎If I find your book, I will tell you.
.اگرکتابت را پیدا کنم، به تو خواهم گفت

💎If I work hard, I will pass my exams.
.اگر سخت کار کنم امتحانم رو پاس میکنم

💎If I find your watch, I will tell you.
.اگر ساعت شما را پيدا کنم به شما خواهم گفت

💎If we leave now, we’ll catch the 10.30 train.
.اگر حالا حرکت کنيم به قطار ساعت 10:30 می‌رسيم

💎If I see him, I’ll tell him the news.
.اگر او را ببينم خبرها را به او خواهم گفت

💎 You’ll get wet if you don’t take an umbrella.
.اگر چتر نبری‌ خيس خواهی‌ شد

 نکته⚠️

علاوه بر will می‌توان از should ،must ،can ،might ،may و غيره نيز استفاده کرد که در اين صورت معنی‌ آن کمی‌ فرق خواهد کرد:

💎If you pull the cat’s tail, it may scratch you.
.اگر دم گربه را بکشی‌ ممکن است تو را چنگ بزند

💎You should eat less rice if you want to lose weight.
.اگر می‌خواهی‌ وزن کم کنی‌ بايد کمتر برنج بخوری‌

⚠️ نکته دوم
عبارت شرطی‌ می‌تواند در انتهای‌ جمله نيز بيايد، ولی‌ در اين صورت علامت  کاما ( , ) حذف می‌شود.

💎 We will catch the 10.30 train if we leave now.
.اگر حالا حرکت کنيم به قطار ساعت 10:30 می‌رسيم

جملات شرطی نوع دوم:

💢از جملات شرطی‌ نوع دوم (شرطی غیر محتمل) برای‌ بيان يک شرط يا موقعيت غير واقعی‌ يا غير ممکن و نتيجه محتمل آن در زمان حال يا آينده بکار می‌رود. در واقع در اين نوع جملات حال يا آينده‌ای‌ متفاوت را تصور می‌کنيم.

فرمت بیان:

✅if+گذشته ساده+would (‘d) would not (wouldn’t)+ مصدر بدون to

🍀If I found your book, I would tell you.
.اگرکتابت را پیدا ‌می‌کردم، به تو می‌گفتم

.If he needed any money, I’d lend it to him. (But he doesn’t need it🍀
اگر به پول احتياج داشت به او قرض می‌دادم.

.If I had more time, I’d help you🍀
اگر وقت بيشتری‌ داشتم به شما کمک می‌کردم.

.If I were* a rich man, I’d buy an expensive car🍀
اگر ثروتمند بودم يک ماشين گرانقيمت می‌خريدم.

.I wouldn’t accept the job (even) if they offered it to me🍀
اگر آن کار را به من پيشنهاد می‌کردند هم قبول نمی‌کردم.

 نکته⚠️ در جمله شرط هرچند از فعل گذشته ساده استفاده می کنیم اما داریم به یک موقعیت فرضی در زمان حال اشاره می کنیم، به جای would از Could و Might هم استفاده می‌توان کرد.

جملات شرطی نوع سوم:

💢از اين نوع جملات شرطی‌ برای‌ تصور گذشته‌ای‌ غير ممکن استفاده می‌شود. در واقع در اين نوع جملات، گوينده آرزوی‌ يک گذشته متفاوت را دارد. (ولی‌ به هر حال گذشته‌ها گذشته!)
فرمت بیان:

✅if + گذشته کامل + would have + قسمت سوم فعل (p.p.) + ….

🔶If I had found your book, I would have told you.
.اگر کتابت را پیدا کرده بودم، به تو گفته بودم

.If I’d seen you, I would have said hello🔶
اگر تو را ديده بودم، سلام می‌دادم.

.If he had driven more carefully, he wouldn’t have been injured🔶
اگر با دقت بيشتری‌ رانندگی‌ کرده بود، مجروح نمی‌شد.

.If I had known you were in hospital, I would have gone to visit you🔶
اگر می‌دانستم در بيمارستان بستری‌ بوديد می‌آمدم و شما را ملاقات می‌کردم.

.I would have gone to see him if I had known that he was ill🔶
اگر می‌دانستم بيمار بود می‌رفتم و به او سر می‌زدم.

 نکته⚠️ در این نوع شرطی می توانیم در جمله اصلی به رویدادهای حال یا آینده نیز اشاره کنیم با این تفاوت که در جمله اصلی از ساختار شکل ساده فعل +would/could/might استفاده می کنیم.

🔶If I had been born in 1890, I surely wouldn’t be alive now.
🔶If we hadn’t saved money last year, we couldn’t take a vacation next summer.

 نکته⚠️ در جملات شرطی نوع سوم به جای would have از Could have و Might have هم می‌توان استفاده کرد.


مثال خلاصه شده جملات شرطی :

👈1- جمله شرطی نوع اول:

☑️If I have money, I will buy a car.
.اگر پول داشته باشم یک خودرو خواهم خرید

👈2-جمله شرطی نوع دوم.

☑️If I had money, I would buy a car.
.اگه پول داشتم یک خودرو میخریدم

👈3-جمله شرطی نوع سوم.

☑️If I had had money, I would have bought a car.
.اگر پول داشته بودم یه خود رو خریده بودم
به اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

مشاوره رایگان مشاوره رایگان