حامد اسکندری

استرس کلمات در انگلیسی


💠 استرس در کلمات (word stress)

۱.معمولاً تکیه هر کلمه روی ریشه کلمه است. غالباً در اسمها چون ریشه کلمه در بخش اول می باشد تکیه روی بخش اول است.
✅ ‘doctor ‘paper


2. معمولاً در فعل ها چون ریشه کلمه در بخش دوم است تکیه روی بخش دوم است.
✅ be’gin en’joy


3. اکثر پسوندها مانند (ful – ness- est- er- or- ing- en- ed- es) تکیه ندارند.
✅ watches – ‘worked – ‘broken – ‘playing – ‘actor – ‘teacher –‘biggest – ‘kindness – ‘useful


4. اکثر پیشوندها مانند (be – re – pre – mis – in – un – im) تکیه ندارند.
✅ Im’possible – un’happy – mis’take – re’port – pre’tend – be’fore


5. در کلماتی که با tele شروع می شوند تکیه روی tele می باشد.
✅ ‘telephone ‘television


6. در اسامی روزهای هفته، اسامی فصل ها تکیه روی بخش اول است.
✅ ‘Sunday ‘summer ‘holiday


7. سیلاب قبل از tion دارای تکیه است.
✅ ’dictionary infor’mation conver’sation


8. در کلماتی که به teen ختم می شوند تکیه روی teen می باشد.
✅ fif‘teen six’teen


9. در کلماتی که به nese ختم می شوند تکیه روی nese می باشد.
✅ Chi’nese Japa’nese


10. در اعدادی که به ty ختم می شوند تکیه روی قسمت اول است.
✅ ‘forty ‘fifty


11. در اسمهای مربوط به روابط خویشاوندی تکیه روی بخش اول است.
✅ ‘mother ‘brother ‘sister ‘brother – in – law


12. در اسامی مرکب (noun + noun) تکیه روی بخش اول است.
✅ ‘classroom ‘football


13. در ترکیب (noun + adjective ) استرس روی اسم قرار دارد .
✅ green ‘house cheap ‘skates


14. هرگاه بخشی از کلمه صدای اِ کوتاه /ə/ بدهد آن بخش از کلمه دارای تکیه نیست و تکیه روی بخش دیگر است.
✅ a’gain a’bout


15. ضمائر، حروف تعریف، حروف اضافه و افعال Modal و کلمات مخفف دارای تکیه ضعیف هستند.
✅ It’s ‘good


16. در ترکیباتی که با good شروع می شود مانند good bye استرس روی کلمه بعدی است.
✅ good ‘bye good ‘morning


17. در ضمایر انعکاسی استرس روی کلمه self قرار دارد.
✅ my’self your’self


18. در دو بخشی های مختوم به ow استرس روی بخش اول قرار دارد.
✅ ‘borrow ‘yellow


19. در بعضی از کلمات با تغییر استرس اسم به فعل تبدیل می شود.
✅ ‘import(noun) im’port(verb)
‘present(noun) pre’sent(verb)
به اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

مشاوره رایگان مشاوره رایگان