کاربرد و تفاوت too / very


کلمه Very و too معنای متفاوتی دارند مثالهای زیر را در نظر بگیرد:

▶️ I have $100.
▶️ This bottle of wine costs $90. It’s very expensive, but I can buy it.
▶️ That bottle of wine costs $150. It’s too expensive, so I can’t buy it.

very صفت مقابلش را به صورت مثبت تقویت میکند در این مثال(گران) » یعنی جنبه ی مثبت قضیه مد نظره (گرونه ولی من میتونم بخرمش و این خوبه.) اگر برای تشدید بیشتر صفت نیازمند تقویت کننده بودیم یتوانیم از extremely استفاده کنیم. ولیtoo از جنبه ی منفی صفت را تقویت میکند ( خوب نیست که گرونه چون نمیتونم بخرمش)

▶️ It’s 75°F. It’s hot.
▶️ It’s 90°F. It’s very hot.
▶️ It’s 105°F. It’s extremely hot.

کلمه too همانطور که گفتیم جنبه ی منفی دارد یعنی بیش از حد

▶️ You must be 17 years old to watch this movie. Jackson is 14. He’s too young.
▶️ This shirt is a size large, and I need a size small. The shirt is too big for me.
▶️ The train left at 8:00 and we got to the station at 8:30. We arrived too late.

از too much / too many before  قبل از اسامی استفاده میکنیم و از too قبل از صفت مثلا نمیتونید بگید :
.The shirt is too much big  چون big صفت است.
به اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

مشاوره رایگان مشاوره رایگان