کاربرد و تفاوت till / until


کاربرد و تفاوت till / until

till  شکل کوتاه شده ی until میباشد و در انگلیسی محاوره ای شما میتوانید از هر دو استفاده کنید چون تفاوتی در معنی ایجاد نمیکند.

▶️ You can’t watch TV until you finish your homework.
= You can’t watch TV till you finish your homework.

▶️ I’ll be in a meeting until 3:30.
= I’ll be in a meeting till 3:30.

 اما در انگلیسی رسمی و زمانی که در اول جمله قرار میگیرد باید از until استفاده کنیم:

▶️ Until you finish your homework, you can’t watch TV.
▶️ Till you finish your homework, you can’t watch TV.
به اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

مشاوره رایگان مشاوره رایگان