تفاوت work , job و occupation


I have a good work.

Work غیر قابل شمارش است. شما می توانید برخی کارها را (some work) تمام کنید و سپس کار متفاوت دیگری انجام دهید. Job (دبیر، مهندس و ...) کار روزانه ای است که هر روز انجام میشود.

I have a good job

من شغل خوبی دارم.

 

 

What's your occupation

Occupation کلمه ای رسمی میباشد، و معمولا در نوشتن (فرم های رسمی و...) به کار میرود. از Job استفاده کنید.

 

What's your job

شغل شما چیست؟ 

 
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید