کالویکیشنهای Behavior


behavior :  رفتار 


 رفتار خوب                         good behavior

رفتار بد                              bad behavior


رفتار عجیب                   strange behavior

رفتار انسانی                  human behavior


رفتار مشکل افرین       problem behavior 

رفتار حیوان                   animal behavior 


رفتار اجتماعی                 social behavior

الگوی رفتاری                 behavior pattern


رفتار قابل قبول        acceptable behavior

رفتار خشن                   violent behaviorبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->