کالوکیشنهایAddition


 قسمت افزوده شده، ضمیمه، جمع :addition


 ضمیمه ی ارزشمند                     useful addition

 قسمت افزوده شده ی مهم               important addition


قسمت افزوده شده ی ارزشمند               worthy addition

 قسمت افزوده شده ی جدید                        new addition


جدیدترین قسمت افزوده شده        latest addition

        جمع ساده (ریاضی)                           simple addition


                قسمت افزوده شده ی جدید                   recent addition

 ضمیمه ارزشمند                  valuable addition

به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->