کالوکیشنهای business


business :  تجارت ، بازرگانی ، کار و کاسبی ، کسب و کار ، کار 


تجارت کلان                                         big business

کار اصلی                                        core business


تجارت کامپیوتر                            computer business

کار کساد                                         bad business


کار و کاسبی خوب                            good business

کسب و کار ضعیف                             slow business


جامعه ی کسبه و تجار              business community

کسی که برای تجارت سفر میکند     business traveler


شرکت بزرگ                                   large business

کسب و کار خانوادگی                      family business


کسب و کار کوچک                           small business

تجارت بین المللی                 international business


ناهار کاری                                    business lunch

کسب و کار موفق                    successful business


کار خصوصی                               private business

کار ناتمام                              unfinished business


کار مهم                                important business

قرار کاری                                business meeting


سفر کاری                                     business trip

مدیر بازرگانی                         business manager


تماس کاری                            business contact 

رمز کاری                                 business secret 


کارت ویزیت                                 business card

مسائل کاری                          business matters


برنامه کاری                                business plan

ساعت کاری                            business hours


مدرسه عالی بازرگانی             business school 

ورشکستی تجاری                     business failure


درسهای بازرگانی                    business studies

شم کاری                                business sense


مرکز تجاری                            business center

ادرس کاری                          business address


فعالیت تجاری                         business activity

زندگی کاری                                business life


نامه تجاری                             business letter

اخبار تجاری                            business news


وام تجاری                               business loan

تجار                                   business people


سازمان تجاری              business organization

رابطه تجاری               ( business relation(shipبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->