کالوکیشنهای Breathing


Breathing : تنفس 


 نفس عمیق          controlled breathing

تنفس با زحمت          labored breathing


تنفس (نا) منظم  UN ) even breathing) 

نفس عمیق                deep breathing


تنفس منظم            steady breathing 

 تنفس (نا) منظم   ir)regular breathing)
به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->