کالوکیشنهای Brain


brain : مغز ، ذهن 


مغز انسان                       human brain

ذهن خوب                             fine brain


قسمت چپ مغز                    left brain 

قسمت راست مغز                right brain


ذهن فوق العاده                  great brain

ذهن خوب                          good brain


ذهن خسته                         tired brain

ذهن تیزهوش                      quick brain


سلول مغزی                           brain cell

ناحیه مغزی                       brain region


اسیب مغزی                    brain damage

نارسایی مغزی                   brain failure


عملکرد مغز                    brain function

فعالیت مغز                       brain activity


بیماری مغزی                    brain disease

بیماری مغزی                      brain illness


جراحت مغزی                     brain injury 

تومور مغزی                       brain tumor


مرگ مغزی                       brain death 

شستشوی مغزی           brain washing


جراحی مغزی                 brain surgery

جراح مغز                     brain surgeonبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->