کالوکیشنهای Blood


blood : خون 


سلول خونی                    blood cell

خون خشک شده          dried blood


گروه خونی                   blood type

گروه خونی                 blood group


نمونه خون             blood sample

آزمایش خون                blood test


بانک خونی                   blood bank

از دست دادن خون       blood loss


سرطان خون             blood cancer

فشار خون             blood pressure


کلسترول خون       blood cholesterol

بیماری خونی          blood disease


چربی خون                   blood fats

گلوکز خون             blood glucose 


رگ خونی                blood vessel

قند خون                   blood sugarبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->