کالوکیشنهای Basis


basis : پایه اساس شالوده 


firm basis                     پایه ی محکم 

hourly basis             به صورت ساعتی  

voluntary basis        به صورت داوطلبانه

  

weekly basis             به صورت هفتگی 

 part-time basis       به صورت پاره وقت 


regular basis               به صورت منظم 

daily basis                  به صورت روزانه  


yearly basis               به صورت سالیانه 

full-time basis          به صوت تمام وقت  


به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->