کالوکیشنهای Base


پایه، مبنا، پایگاه :base پایه محکم                           firm base

مبنای اقتصادی              economic base

             

مبنای مالی                    financial base

 پایه های صنعت     manufacturing base  


پایگاه هوایی                        bases air 

پایه مستحکم                     strong base


پایگاه نیرو هوایی              air force base

 پایه های صنعت             industrial basesبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->