کالوکیشنهای Balance


تعادل، توازن، موازنه :balance


 موازنه دقیق                               exact balance

موازنه صحیح                          proper balance

موازنه صحیح                  comfortable balance

موازنه کامل                             perfect balance

تعادل مناسب                              right balance

تعادل خوب                                 good balance

موازنه برابر                                 even balance

تعادل عالی                         excellent balance

تعادل مناسب                        healthy balance

تعادل معقول                    reasonable balance

تعادل کم                                   poor balance

تعادل قابل قبول               acceptable balance

تعادل خوب                                  fine balance

تعادل دقیق                            careful balance

تعادل غذایی                     nutritional balance

موازنه برابر                              equal balance

تعادل طبیعی                         natural balance

موازنه سیاسی                    political balanceبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->