کالوکیشنهای Awareness


awareness =  آگاهی، اطلاع ، بینش 


آگاهی کامل                                          full awareness

آگاهی بیش از حد                           increased awareness


آگاهی بیش تر                                 greater awareness 

آگاهی روز افزون                              growing awareness


آگاهی عمیق                                     deep awareness 

آگاهی عمومی                                   public awareness


آگاهی در مورد محیط زیست      environmental awareness

آگاهی روز افزون                           increasing awareness


آگاهی عمومی                                general awareness

آگاهی فرهنگی                                cultural awareness


بیش مذهبی                                 religious awareness

آگاهی سیاسی                             political awareness


آگاهی پزشکی                              medical awareness

آگاهی اجتماعی                               social awarenessبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->