کالوکیشنهای Audience


audience = شنوندگان ، حضار ، جمعیت، بینندگان، تماشاگران، خوانندگان 


  جمعیت عظیم                          large audience

جمعیت انبوه                              big audience 


جمعیت گسترده                       wide audience

جمعیت انبوه                            mass audience


جمعیت سینمارو                    cinema audience

جمعیت قلیل                           small audience


جمعیت حاضر                            live audience

شنوندگان رادیو                       radio audience 


بینندگان تلویزیون                 television audience

جمعیت حاضر در استودیو            studio audienceبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->