کالوکیشنهای Attention


attention =  توجه مراقبت 


 توجه کامل                       full attention

توجه دقیق                    close attention


توجه ویژه                   special attention 

توجه بین المللی   international attention


توجه ناخواسته         unwanted attention

توجه عمومی                public attention


توجه رسانه ها             media attention

توجه فردی             individual attention


توجه دائم               constant attention


توجه فوری                urgent attention

مراقبت پزشکی       medical attentionبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->