کالوکیشنهای Aspect


 جنبه، بعد :aspect 


 جنبه اصلی                      central aspect

جنبه نا امید کننده   Disappointing aspect 


جنبه اساسی                       basic aspect

بُعد جذاب                     attractive aspect


جنبه ی جالب               interesting aspect

جنبه دشوار                      difficult aspect

  

جنبه منفی                     negative aspect

جنبه ی اصلی                       main aspect


جنبه ی کلی                   general aspect 

جنبه ی دل گرم کننده   encouraging aspect


جنبه ی مثبت                 positive aspect 

جنبه ی ناراحت کننده    disturbing aspect 


جنبه گیج کننده               puzzling aspect

جنبه نظری               theoretical aspect


جنبه فرهنگی                   cultural aspect 

جنبه زیست محیطی   environmental aspect


جنبه تاریخی                   historical aspect

جنبه فیزیکی                  physical aspect 


جنبه روانی              psychological aspect


جنبه علمی                   scientific aspect 

جنبه فنی                     technical aspectبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->