کالوکیشنهای Art


art : هنر 


high art                                هنر فاخر  

popular art                  هنر مردم پسند

  

great art                      هنر فوق العاده 

graphic arts                هنرهای گرافیک 


fine arts                          هنرهای زیبا 

performance art         هنرهای نمایشی 


art gallery                      نگارخانه هنر 

art work                            اثر هنری 


modern art                       هنر مدرن  

art lover                          هنر دوست 


art school                   مدرسه ی هنر 

art college                    دانشکده هنر 


art history                         تاریخ هنر 

art form                         شکل هنری 


art collection          کلکسیون اثار هنری 

art world                            دنیای هنر به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->