کالوکیشنهای Area


Area =  ناحیه، جا، قسمت ، منطقه، مساحت، زمینه ، موضوع


  منطقه کوچک                          small area

 ناحیه مرکزی                         central area


منطقه بزرگ                             huge area

  منطقه گسترده                          wide area 


منطقه اطراف              surrounding area 

منطقه جغرایایی            geographical area


منطقه روستایی                       rural area

منطقه دوردست                    remote area


منطقه شهری                         urban area

منطقه کوهستانی             mountain area


 منطقه صنعتی                   industrial area

جای بازی                                 play area


منطقه پهناور                              vast area 

قسمت  اصلی                          main area 


موضوع دشوار                        difficult area

جای پیک نیک                          picnic area


منطقه سیگار ممنوع        no smoking area

قسمت آشپزخانه                  kitchen area 


مساحت سطح                     surface area 

 قسمت اصلی                             key area 


موضوع پیچیده                      complex area 

قسمت مشکل ساز              problem areaبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->