کالوکیشنهای Animal


حیوان :animal  حیوان مرده                                      dead animal
حیوان زنده                                           living animal

حیوان خون گرم                      warm-blooded animal
حیوان خطرناک                            dangerous animal 

 حیوان منقرض شده                            extinct animal 
 حیوان وحشی                                        wild animal

 حیوان در خطر                            endangered animal
حیوان بارکش                                       pack animal 

حیوان زنده                                             live animal
حیوان اجتماعی                                  social animal

 حیوان قفسی                                      cage animal
 حیوان در دام                                   trapped animal

 حیوان خونسرد                      cold - blooded animal
 حیوان مزرعه                                        farm animal

 حیوان اهلی                                 domestic animal
حیوان خشکی                                      land animal

حیوان ازمایشگاهی                    laboratory animal 
حیوان جنگلی                                    forest animal 

زندگی حیوانی                                        animal life
رفتار حیوان                                    animal behavior

ازمایش روی حیوانات                animal experiments
دوست دار حیوانات                               animal lover

ازمایش روی حیوانات                            animal tests
چربی حیوانی                                         animal fat

ازمایش روی حیوانات                       animal testing 
حقوق حیوانات                                  animal rights 

محصولات حیوانی                          animal products
حیوان ولگرد                                          stray animal
جانور دریایی                                          sea animal


به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->