کالوکیشنهای Aidکمک :  aid


 کمک فوری emergency                                       aid

کمک نقدی                                                aid cash


کمک برای توسعه                            development aid

 کمک اقتصادی                                     economic aid


کمک بین المللی                             international aid

کمک مالی                                          financial aid


  کمک ارزشمند                                         useful aid

کمک ملی                                          national aid


کمک مهم                                        important aid

کمک ارزشمند                                    valuable aid


کمک های غذایی                                     food aid

 کمک ثمربخش                                   effective aid


  وسیله ی کمکی در کلاس                  classroom aid

وسیله کمک اموزشی                           training aid


عصا                                                   walking aid

وسیله کمک اموزشی                            teaching aid


سمعک                                               hearing aid

وسیله تقویت حافظه                             memory aid


کمک های خارجی                                 foreign aid 

 کمکهای پزشکی                                 medical aid 


کمک های انسان دوستانه               humanitarian aid

موسسه کمک رسانی                            aid agency


برنامه ی کمک رسانی                        aid program 

کمکهای اولیه                                           first aid

افراد کمک رسان                                 aid workersبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->