کالوکیشنهای Agreement


 موافقت، توافق، موافقت نامه :agreement 


 توافق دوجانبه                                mutual agreement
     توافق (غیر) رسمی                    in)formal agreement)

   توافق بین المللی                   international agreement
 قرارداد صلح                                   peace agreement

 موافقت داوطلبانه                        voluntary agreement
توافق بین المللی                         national agreement

توافق تجاری                                   trade agreement
توافق کامل                                       full agreement

توافق اندک                                      little agreement
توافق کامل                                      total agreement

توافق;کامل                               complete agreement
توافق کلی                                  general agreement

توافق مطلق                               absolute agreement
 موافقت نامه ی کتبی                     written agreement


به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->