کالوکیشنهای Advice


advice = توصیه ، نصیحت، پند، مشاوره


نصیحت خیلی خوب                      excellent advice 

  پند سودمند                                   helpful advice


  توصیه سازنده                         constructive advice

نصیحت خوب                                    good advice


 پند سودمند                                   useful advice

 توصیه عملی                             practical advice 


توصیه ارزشمند                          valuable advice

 نصیحت غلط                                   bad advice


 توصیه صریح                                  clear advice

 نصیحت غلط                               wrong advice


مشاوره مفصل                         detailed advice 

مشاوره تخصصی                      specialist advice


توصیه کلی                              general advice 

مشاوره مالی                          financial advice


مشاوره حقوقی                             legal advice

توصیه پزشکی                        medical advice

توصیه معقول                           sensible adviceبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->